google8a7b5666979f16f7.html

หน้าแรกโปรลดกระหน่ำ!!
ราคาพิเศษ ถึงสิ้นปีนี้ เท่านั้น

 บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

        จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22  มกราคม  2559 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ ทั้งปลีกและส่ง  นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทยังมีนโยบายเปิดจัดการอบรมให้กับ

ผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ โดยทางบริษัท จะเปิดการอบรมเป็นคอร์สสั้นๆ มีค่าใช้จ่ายการอบรม
เป็นการเจาะลึกเข้าไปในแต่ละเรื่องโดยตรง  เป้าหมายของการอบรมเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
สามารถนำไปใช้ได้จริง  และนำไปต่อยอดเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจได้  ส่วนในพื้นที่ด้านหลังของบริษัท
เราได้จัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โซล่าเซลล์บ้านแดดดีอ่างทอง  เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
เข้ามาศึกษาดูงานหาความรู้  โดยแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้จะผสานเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมด้วย   เช่น การปลูกแปลงผัก  มีพืชสมุนไพร มีบ่อเลี้ยงปลา
จัดทำเป็นออร์แกนิก 100 %  เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่า ทั้งหมดนี้สามารถใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ได้
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นพลังที่สะอาดอีกด้วย 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
     
Visitors: 17,648