รายระเอียดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา

วัตถุประสงค์ของการอบรม

       -  นำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ ติดตั้งระบบปั้มน้ำโซล่าเซลล์ 

     -  นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อเป็นเจ้าของกิจการได้

 

หัวข้อการเรียนรู้

1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
2.ประเภทของปั้มน้ำ
3.อุปกรณ์เกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์
4.ขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์
5. ความรู้เกี่ยวกับปั้มน้ำซัมเมอร์ส ระบบ AC และ ระบบ DC
6.ความรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการติดตั้งปั้มน้ำโซล่าเซลล์
7.ลงมือติดตั้งจริง โดยใช้อุปกรณ์จริง

คุณสมบัติของผู้อบรม

- มีความสนใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน  (โซล่าเซลล์)

- ต้องการมาฝึกอบรมแล้วนำไปต่อยอด

 

รับจำนวนจำกัด  25  ท่านเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายอบรม  3,900  บาท / 1 ท่าน

 

ช่องทางการชำระเงิน

 

Visitors: 239,169